Informacje – ODDZIAŁ LUBELSKI

Wykłady i spotkania naukowe

2019

24.01.2019 dr hab. Dorota Kołodyńska z Zakładu Chemii Nieorganicznej UMCS w Lublinie Skrobia termoplastyczna – odnawialny surowiec wszechstronnego wykorzystania

21.03.2019 prof. dr hab. Wiesław Kaca z Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Różnicowanie fenotypowe i genetyczne szczepów Proteus mirabilis

29.05.2019 prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Spersonalizowane leczenie chorób nowotworowych – terapie XXI wieku

08.07.2019 prof. Kazuyuki Kuchitsu  z Tokyo University of Science, Japonia Regulation of plant development, stress responses and programmed cell death by the ROS-Ca2+ signal network and autophagy

2018

21.03.2018 dr hab. Aneta Nowakiewicz z Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej, UP w Lublinie Lekooporność drobnoustrojów jako zagrożenie zdrowia publicznego – nowe wektory i źródła wielolekoopornych bakterii

21.03.2018 mgr Paweł Krzemień Senior Product Manager EUROIMMUN Polska Diagnostyka boreliozy i monitorowanie jej leczenia testami Lyme Trace ELISA

11.04.2018 prof. dr hab. Dariusz Bartosik z Zakładu Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego Mobilom bakterii z rodzaju Paracoccus (Alfa-proteobacteria)”

24.05.2018 dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw. z Zakładu Chorób Świń, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Afrykański pomór świń – problemy i zagrożenia

14.06.2018 dr Monika Jach z Katedry Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica – cenne źródło składników odżywczych

16.10.2018 dr hab. n. med. Adolfo Rivero-Müller z Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie A practical guide to genome editing

17.11.2018 prof. dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Czy możemy projektować nowoczesne, wydajne i zrównoważone technologie bez procesów katalizowanych enzymami?

17.11.2018 dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach Ekstrakcja nadkrytyczna – stan i trendy rozwojowe

17.11.2018 dr hab. Grzegorz Janusz z Zakładu Biochemii UMCS w Lublinie Transkryptomika i proteomika w badaniach nad enzymami – możliwości i wyzwania

2017

9.01.2017 dr hab. Alina Olender  Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie Oportunistyczne Corynebacterium – problemy diagnostyki zakażeń

17.01.2017 prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji genów kodujących enterotoksyny

09.02.2017 prof. dr hab. Przemysław Tylżanowski z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie What the Hox is going on – chicken in biomedical research

30.03.2017 dr Agnieszka Kaczmarczyk Katedra Genetyki  i Biosystematyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański Wpływ flory bakteryjnej na biologię owadów: symbioza czy pasożytnictwo?”

31.03.2017 dr hab. Anna Niedźwiecka ze Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej

Instytutu Fizyki PAN w Warszawie Oddziaływania białko-ligand i białko-białko w procesach regulacji ekspresji genów

06.04.2019 dr Waldemar Kazimierczak z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, KUL Niebezpieczne związki? Symbioza entomopatogenicznych nicieni i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus

07.06.2017 dr hab. Magdalena Jaszek z Zakładu Biochemii, UMCS w Lublinie Grzyby białej zgnilizny drewna jako potencjalne narzędzie biomedyczne

26.06.2017 dr hab. Tomasz Sarnowski z IBB PAN Warszawa i dr n. med. Elżbieta Sarnowska

z Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa Nowe układy modelowe w badaniu zaburzeń metabolicznych w jasnokomórkowym raku nerki

18.10.2017 prof. dr hab. Mirosław P. Polak z Zakładu Wirusologii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) jako zoonoza

15.11.2017 prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Zakładu Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie The silent human virome

10.11.2017 prof. Zygmunt S. Derewenda Department of Molecular Physiology and Biological Physics University of Virginia School of Medicine (USA) Badania strukturalne nietypowego inhibitora kinazy białkowej RSK2 – czyli co krystalografia może nam pokazać gdy inne metody zawodzą