STRUKTURA ORGANIZACYJNA PTG

W skład Polskiego Towarzystwa Genetycznego wchodzi:

2 SAMODZIELNE SEKCJE

  • Sekcja Mutagenezy Środowiskowej (Poznań)
  • Sekcja Cytogenetyki Zwierząt Gospodarskich (Kraków)

WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYCZNEGO

Zgodnie ze statutem PTG władzami Towarzystwa są:

  • Walny Zjazd Członków Towarzystwa
  • Zarząd Główny
  • Główna Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

W dniach 10-13 września 2013 roku w Poznaniu odbył się  IV Polski Kongres Genetyki.
Na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa wybrano nowe władze na kadencję 2013-2016.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PTG

Zasady przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Genetycznego zostały zawarte w statucie PTG. Opisuje je paragraf 13.

§ 13.

1. Członków zwyczajnych przyjmują Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny, który należy do Towarzystwa przynajmniej dwa lata.

więcej w dziale: SKŁADKI

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA

Prezes:
prof. dr hab. Andrzej Kononowicz

Wiceprezesi:
prof. dr hab. Barbara Naganowska
prof. dr hab. Maria Sąsiadek

Sekretarz:
dr Violetta Macioszek

Skarbnik:
dr Marta Pacholczyk